I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę – MEDIF Sp. z o.o. Sp. K. za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.MEDIF.store oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Informujemy, iż wspomniany wyżej w niniejszym regulaminie sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów w dziedzinie wyrobów medycznych tj. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników/współpracowników i zawiera komunikaty reklamowe wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

II. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1.       Dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.       Klient – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu;

3.       Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

4.       Produkt – oznacza produkty, w tym usługi, prezentowane w Sklepie;

5.       Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.MEDIF.store za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonywać zakupów Produktów w Sklepie;

6.       Sprzedawca – oznacza Spółkę MEDIF Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piaskowej 4 lok. U3, 01-067 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie; XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021525,o numerze NIP 9562086916, REGON 871639101

Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy:
- numer telefonu: +48 22 338 70 50
- adres e-mail: store@medif.com

7.       Umowa o prowadzenie konta – oznacza nieodpłatną Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną szczegółowo opisaną w pkt IV ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu;

8.       Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9.       Usługi – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;

10.   Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta;

11.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

12.   Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów, określające ich rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

III. OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.       Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.

3.       Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności i informacja o plikach cookies znajdująca się na stronie „Polityka prywatności”.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Za pośrednictwem strony www.MEDIF.store Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

a.       udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Klientów Produktów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Klientom dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu;

b.       Usługi świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące prowadzenie indywidualnego konta Klienta w ramach którego Klient:

-        uprawniony będzie do zakupu Produktów dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Klientów;

-        uprawniony będzie do wglądu do swoich danych podanych na koncie;

-        będzie miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informację o historii swoich zamówień, statusach zamówień itp.

c.       Newslettera – polegającego na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną,

2.       Do zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Klienta wymaga podania loginu i hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta na etapie rejestracji); Jeden Klient może założyć tylko jedno konto w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta może zostać zawarta wyłącznie z Klientem będącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług dentystycznych, weterynarii lub medycyny estetycznej.

3.       W odniesieniu do Umowy o prowadzenie konta:

a.       Zostaje ona zawarta z chwilą odebrania pod podanym przez Klienta adresem e-mail wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez Sklep;

b.       Klient posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim;

c.       Po zalogowaniu do Konta, Klient, może korzystać z Usług zastrzeżonych dla Klientów zalogowanych;

d.       Klient ma podgląd do swoich danych. Zmiana danych jest możliwa po kontakcie telefonicznym lub e-mailowym ze Sprzedawcą;

e.       Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony;

f.        Sprzedawca może usunąć lub dezaktywować konto Klienta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

g.       Klient może w każdym czasie może zrezygnować z Konta. Rezygnacja z konta dokonuje się poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy informacji o rezygnacji z Konta Klienta;

h.       W przypadku usunięcia przez Klienta lub Sprzedawcę Konta Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu; 

4.       W odniesieniu do świadczenia Usług Newslettera:

a.       Sprzedawca wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informację handlowe w formie listu elektronicznego.

b.       Informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Produktów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy.

c.       Newsletter wysyłany jest nie częściej niż dwa razy w miesiącu i zawiera każdorazowo informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmiany adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

d.       Z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej, i kto na stronie internetowej www.MEDIF.store na karcie Moje konto w zakładce Dane zamawiającego zaznaczy pole „Zapisz się do newslettera”, a następnie kliknie przycisk „Zapisz zmiany” lub też wyrazi wolę korzystania z usługi Newslettera przy zakładaniu konta Klienta.

e.       Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

f.        Klient może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, po kontakcie ze Sprzedawcą zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter.

g.       Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter klikając na link WYPISZ SIĘ.

5.       W ramach korzystania z Usług, Klientowi nie wolno publikować ani przekazywać treści:

a.       sprzecznych z prawem  lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich (w tym obraźliwych lub wulgarnych lub sprzecznych z zasadami przyzwoitości);

b.       nieprawdziwych lub nieaktualnych.

6.       Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym punkcie jest bezpłatne.

7.       Klientom nie wolno wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

8.       W celu korzystania ze Strony internetowej www.MEDIF.store niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:

a.       Posiadanie jednej z poniższych wersji przeglądarki internetowej:

-        Apple Safari 5 i nowszy;

-        Apple Safari Mobile;

-        IE 9 i lepsze;

-        Mozilla Firefox w wersji min. 39;

-        Chrom w wersji min. 39;

-        Opera.

-        Włączone pliki cookie i JavaScript w przeglądarce.

b.       Posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu.

9.       Korzystając z Usług, Klient akceptuje treść Regulaminu wraz z załącznikami.

10.   Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: store@medif.com. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

11.   Zgodnie z przepisami ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.:

a.       w cenie towarów Sprzedawca uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym,

b.       w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

12.   Sposób prezentowania towarów Klientowi zależny jest od wskazanych przez niego filtrów/metod sortowania. W przypadku braku wyboru konkretnych filtrów/metod sortowania przez Klienta, towary prezentowane są przez Sprzedawcę w kolejności przypadkowej.

V. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.       Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną artykułów z branży stomatologicznej, protetycznej, medycyny estetycznej i weterynarii na terytorium Polski, tj. realizuje Zamówienia z miejscem dostawy wyłącznie na terenie Polski, na rzecz Klientów w celu użytku własnego Produktów, w tym prowadzonej przez nich działalności leczniczej, kosmetycznej itp. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu nie prowadzi na rzecz Klientów sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.

2.       Składanie Zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

3.       Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane wyłącznie po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Klienta.

4.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny.

5.       Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Klienta adres).

6.       Zakup branżowych produktów stomatologicznych, medycyny estetycznej lub weterynaryjnych, które zgodnie z instrukcją użytkowania są przeznaczone tylko do użytku w gabinecie stomatologicznym, medycyny estetycznej lub weterynaryjnym, może być dokonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy lub wyznaczonego pracownika. W przypadku wyznaczonej osoby niezbędne jest potwierdzenie złożenia zamówienia przez lekarza. Obsługa sklepu internetowego w każdej chwili zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru PWZ osoby kupującej celem potwierdzenia ww. kwalifikacji kupującego i w przypadku wątpliwości może odmówić realizacji zamówienia.

VI. ZAMÓWIENIA

1.       Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2.       Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą wypełnionego formularza Zamówienia. W wyniku złożonego Zamówienia Klient otrzymuję na podany adres e-mail automatyczną informację potwierdzającą złożenie Zamówienia. Nie stanowi ona potwierdzenia przyjęcia oferty, a jedynie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

3.       Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 1 dnia roboczego poprzez wysłanie Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia na podany adres e-mail. Zawiera ono w szczególności: numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych Produktów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego. W razie wyboru przez Klienta przelewu jako sposobu płatności, Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera dane niezbędne do dokonania płatności.

4.       Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.

5.       Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni roboczych od dnia przesłania Potwierdzenia Przyjęcia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako sposobu płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu zaksięgowania należności z tytułu ceny na jego rachunku bankowym. W tym terminie Sprzedawca dokonuje kompletacji Produktów i wysłania ich do Klienta. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia Produktów Klientowi, który to okres w przypadku Konsumentów nie będzie dłuższy niż przewidziany w art. 5431 k.c.

6.       Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 2 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust 3, wówczas oferta Klienta wygasa.

7.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie.

8.       W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient zamiast Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia otrzymuje informacje o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia. W takim przypadku Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości Zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych, całe Zamówienie zostaje anulowane.

9.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w szczególności w przypadku:

a.       niedostępności Produktów objętych Zamówieniem;

b.       błędów w formularzu Zamówienia uniemożliwiających realizację;

c.       stwierdzenia przez Sprzedawcę podejrzenia zakupu hurtowego lub w celu dalszej odsprzedaży;

d.       podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie;

e.       gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski;

f.        uzasadnionego podejrzenia próby nabycia produktu, przez osobę nieuprawnioną w świetle przepisów prawa w takim przypadku w terminie opisanym w ust. 3 Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie e-mail informacje o odmowie przyjęcia Zamówienia. Obsługa sklepu internetowego ma prawo weryfikacji numeru PWZ celem potwierdzenia kwalifikacji kupującego, a w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości ma prawo odmówić realizacji zamówienia za zwrotem uiszczonej uprzednio ceny.

10.   W razie odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania Zamówienia, jeżeli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. CENY I PŁATNOŚCI

1.       Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

3.       Koszty dostawy Produktów, w przypadku Zamówienia przekraczającego 900 zł brutto pokrywa Sprzedawca.

4.       W zakresie nieprzewidzianym w ust. 3, Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które powinien pokryć Klient. Koszty dostawy podawane są przed złożeniem Zamówienia w koszyku Klienta.

5.       Możliwe są następujące sposoby płatności za Zamówienie:

a.       PRZELEWEM TRADYCYJNYM na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty.

b.       Za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty (przelewy24).

c.       PRZELEWEM TRADYCYJNYM z odroczonym terminem płatności – opcja dostępna wyłącznie w stosunku do Klientów z podpisanymi umowami współpracy. Opcja ta jest wyłączona w przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.

d.       GOTÓWKĄ – opcja dostępna wyłącznie w stosunku do Klientów realizujących zamówienie z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

e.       GOTÓWKĄ U KURIERA – opcja dostępna wyłącznie w stosunku do Klientów realizujących zamówienie z dostawą realizowaną przez Kuriera, którzy podczas składania zamówienia wybrali opcję „za pobraniem”.

6.       W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności wskazanej w ust. 5 lit. a) lub b), brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę. O fakcie anulowania Zamówienia Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.

7.       Za dzień zapłaty  uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

VIII. DOSTAWA PRODUKTÓW

1.       Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Produkty zostały już wysłane na adres wskazany wcześniej.

2.       Dostawa Produktów odbywa się przesyłką kurierską.

3.       Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Produktów i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt (Potwierdzenie wysłania zamówienia). W potwierdzeniu wysłania zamówienia Sprzedawca określa szacunkowy przewidywany czas dostawy.

4.       Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub jest uszkodzony (zwłaszcza paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient jest zobowiązany do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza Sprzedawcy poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w przesyłce. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki.

5.       Sprzedawca dołącza do przesyłanego Zamówienia dowód zakupu w postaci faktury VAT w formie elektronicznej.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJE

1.       Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

2.       W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów,  w miarę możliwości dowód zakupu Produktów oraz żądanie Klienta: mailem na adres store@medif.com, poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie sklepu lub na piśmie na adres:

MEDIF Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Piaskowa 4 lok. U3

01-067 Warszawa

z dopiskiem "REKLAMACJA SKLEP"

W celu dopełnienia formalności, doprecyzowania formy złożenia reklamacji prosimy najpierw o kontakt ze Sprzedawcą: adres e-mail store@medif.com tel. 22 338 70 50. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji wraz z towarem. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie www.MEDIF.store

3.       Do roszczeń przysługujących Klientowi w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności następujące zasady:

a.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten istniał w chwili dostarczenia towaru i został ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

b.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

c.       Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. W tym celu, udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie (odbiór towaru następuje na koszt Sprzedawcy). Zgodnie z przepisami:

                                                               i.     Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

                                                             ii.     Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

                                                            iii.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

d.       Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w następujących przypadkach:

                                                               i.     gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

                                                             ii.     gdy Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

                                                            iii.     gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

                                                            iv.     gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru;

                                                             v.     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

e.       Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

f.        Sprzedawca zwróci Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

g.       Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

h.       W razie odstąpienia od umowy, Klient musi niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy. W takim przypadku, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

i.         Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

j.         Sprzedawca ponosi koszt dostarczenia reklamowanego towaru, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania towaru do Klienta.

4.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5.       Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014 r. poz 827 ze zm.), składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:

a.       od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b.       w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.       Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres mail: store@medif.com, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu lub pocztą tradycyjną na adres:

MEDIF Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Piaskowa 4 lok. U3

01-067 Warszawa

z dopiskiem "ZWROT SKLEP".

Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

3.       Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie www.MEDIF.store. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.       W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś Klient zobowiązany jest do ustalenia warunków zwrotu. W celu dopełnienia formalności, doprecyzowania formy i możliwości zwrotu towaru prosimy najpierw o kontakt ze Sprzedawcą:
e-mail: store@medif.com
tel. 22 338 70 50

a.       nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

b.       Sklep zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej i dokonania zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Klienta za pobraniem, zwrot należności nastąpi na rachunek Klienta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu/Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

d.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

e.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

a.       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.        w której przedmiotem świadczenia są produktu, które ze względu na swój charakter, wymagają specjalnych warunków transportu i/lub przechowywania;

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Treść regulacji może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

2.       Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem, wszelkich jak również innych ogólnych warunków umów (wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Klienta (klauzula defensywna).

3.       Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją sprzedaży w sklepie będzie rozstrzygnąć Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie ww. Sprzedawcy.

6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Klientami przed wejściem w życie zmiany, w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Zmiany Regulaminu (w tym nowy Regulamin) wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę, doprowadzając z konsekwencji do rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

7.       W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: bok@medif.com lub pod numerem telefonu 22 338 70 50.